Jump to content
Historical War Militaria Forum
Gaston V.

Naer Oostland Willen Wij Rijden - Siegeszug September 1939 Non Portable Plaque

Recommended Posts

Hi,

 

I showed this plaque a few times in the past, but thought i'd be nice to show here as well:

 

 

This is a commemorative non portable medal of the Poland campaign of September 1939 that started the Second World War. The inscription "Naer Oostland willen wij Rijden" is a direct referral to the knights of the German Order, that already in the middle ages went eastwards to expand German culture and grounds. In 1924 Adolf Hitler refered to these events in his Mein kampf book and spoke of an eastcolonisation, as well as later as the Lebensraum im Osten politics. When in 1934 Paul von Hindenburg died, his body was put in the Tannenberg monument (in todays Olsztynek in Poland), this was seen as a national socialist victory and the German people spoke of this happening as if it was a German funeral of an emperor. His victory in WWI in the Tannenberg battle was seen asan important revenge for the defeat of the Knights of the German Order that occured in the year 1410 in the area that would later become Poland and Lithuania. This very short piece of backgroundinformation should be kept in mind, when looking at this small commemorative plaque (through German eyes). The obverse of the plaque shows a scenery of the liberation of the German area that became Poland after WWI with the Treaty of Versaills in 1919. Depicted is a Knight of the German Order from Germanys illustrious past (around 1410), this Knight symbolizes here Hitlers nazi-germany in 1939. The knight stamps on the in 1939 already ended Polish Corridor (installed as one of the outcomes of the Treaty of Versailles in 1919, that was seen as a huge humiliation for a lot of Germans), and liberates the isolised Free State of Danzig (symbolised by the city weapon of Danzig). The German eagle on the right is flying eastwards, to where the German future in 1939 was thought to lay, as well as a better time and space to expand, for a German national socialist future. The reverse of the plaque shows a rising swastika and a few branches of oak and oak leaves, these symbolise strenght. The acorns symbolise a new and powerfull start for Germany and the third reich. In the open area on the lower side of the reverse could the name of a recipient be engraved. I have never seen a plaque with a name on it to this date though. The plaques were handed out unnamed i think.

 

Hope you like.

 

best regards,

Gaston

 

 

Please login or register to see this attachment.

Please login or register to see this attachment.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gaston,

 

I have never seen that plaque before, although I do know the history of the order of the Teutonic knights who did fight in the East.

 

Thank you for showing us again such a special one form your collection.

 

Do you have any information about where, when and by whom this plaque was made ?

And why this text version instead of a total German one ?

 

Best regards

 

Eric-Jan

 

 
 
Naar Oostland willen wij rijden
Jan Goossens, lid van de Academie

Das Streben, alles in ein graues Alterthum zurückzuführen, um dadurch den Glanz des Volksstammes, dem man eben angehört, zu erhöhen, scheint mir nur dann gerechtfertigt, wenn sich unbestreitbare Beweise dafür ergeben, sonst lasse man die Sache lieber dahingestellt sein, denn für das Verständnis wird dadurch oft doch nichts gewonnen und jede Forschung verwirrt und erschwert. (Hoffmann von Fallersleben)

In de Fläming, het Oostnederduitse gebied dat door een recente mooie toeristenbrochure als ‘Die goldene Mitte zwischen Elbe + Havel + Spree’ wordt omschreven, blijkt het geloof te bestaan dat de landverhuizers uit de Nederlanden die daar in de twaalfde eeuw naartoe trokken, een lied zongen: ‘“Nach Ostland wollen wir reiten...”. Mit diesen Worten beginnt ein flämisches Auswandererlied aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Es war in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, als Albrecht der Bär im Verein mit Erzbischof Wichmann Einwanderer aus Holland, Flandern und Brabant in die heutige Region zwischen Berlin, Magdeburg und Lutherstadt Wittenberg holte. In langen Trecks zogen die Flamen und Niederländer in eine neue Heimat’ (Fläming 2002, 10). Hoe is dat geloof ontstaan en wat weten we over de tekst en de geschiedenis van het lied?

 
1. Het lied bij J.F. Willems

In de door F.A. Snellaert verzorgde postume uitgave van J.F. Willems' Oude Vlaemsche liederen, ten deele met de melodiën (1848) staat als nummer XIX met melodie een dertienstrofig ‘Uitwykelingslied (XIIe of XIIIe eeuw.)’ Naer Oostland willen wy ryden:

 
[p. 178]
 

 

1. Naer Oostland willen wy ryden, 7. Die noten die zynder zoo zoete,   Naer Oostland willen wy mêe   Die nagelen rieken zoo goed!   Al over die groene heiden,   My vrydt er een ridder verkoren,   Frisch over die heiden,   Frisch over die heiden,   Daer isser een betere stêe.   Een ridder zoo stoud en zoo vroed.’   2. Als wy binnen Oostland komen 8. Die ridder nam haer by der handen,   Al onder dat hooge huis [fyn],   Hy nam hare sneeuwwitte hand:   Daer worden wy binnen gelaten,   Hy leidde ze al zoo verre   Frisch over die heiden:   Frisch over die heiden,   Zy heeten ons willekom zyn.   Tot daer zy een beddeken vant.   3. Ja, willekom moeten wy wezen, 9. Daer lagen zy beide verborgen   Zeer willekom moeten wy zyn.   Den lieven langen nacht.   Daer zullen wy, avond en morgen,   Van 's avonds af tot den morgen,   Frisch over die heiden,   Frisch over die heiden,   Nog drinken den koelen wyn.   Tot scheen weêr de lichte dag.   4. Wy drinken den wyn er uit schalen, 10. ‘De zonne is ondergegangen,   En 't bier ook zoo veel ons belieft;   De sterren die blinken zoo klaer;   Daer is het zoo vrolyk te leven,   Ik woude dat ik met mijn liefste,   Frisch over die heiden,   Frisch over die heiden,   Daer woonter myn zoete lief.   In eenig boomgaerdeken waer.’   5. ‘Ik hebbe de groene straten 11. - ‘De boomgaerd is vaste gesloten,   Zoo dikwyls ten einde gegaen;   En daer mag niemand meer in   Myn schoon lief heeft my verlaten,   Dan die fiere nachtegalen,   Frisch over die heiden:   Frisch over die heiden:   Dat hebben die kwaden gedaen.   Die vliegen van boven daer in.   6. Al vore myn zoeteliefs deure 12. - ‘Ik zal u, o nachtegael, binden,   Daer staender twee boomekens klein,   Uw hoofd aen uw voetekens doen,   En d'eene draegt noten muskaten,   Zoodat gy niet meer en zult klappen,   Frisch over die heiden:   Frisch over die heiden,   En d'ander draegt nagelen fyn.   Wat twee zoete lievekens doen.’   13. ‘- Al hebdy my vaste gebonden,     Myn hert is toch mijnder gezond.     Ik zal nog al evenwel klappen,     Frisch over die heiden,     Wat gy met uw liefste bestond.’  

 

Willems geeft er heel wat uitleg bij. Om te beginnen noemt hij vier varianten bij elementen van de eerste strofe: Oosterland voor Oostland, varen voor ryden, gaen voor mêe en schier over voor frisch over. Hij deelt verder mee dat het lied jaarlijks ‘by het zoogenaemd overhalen der boerendienstmeiden, en dus als een verhuizingslied’ gezongen werd. Dat ging met een optocht met wagens gepaard. Maar ‘Weinige boeren kunnen meer dan drie of vier coupletten.’ Ze weten ook niet ‘waer dit Oostland gelegen zy. Sommigen houden 't voor Roozenland’, een derde variant dus. Maar Willems weet wel waar

 
[p. 179]
 

dat land ligt: ‘Zeker is het dat men dit lied sedert onheugelyke tyden in de Brabandsche Kempen hoort, en het lydt dus geen twyfel dat hetzelve ons uit die tyden herkomt, waerin duizende Vlamingen en Brabanders naar Oostland, dat is, naar het noorden van Duitschland zyn geweken, en aldaer kolonien voor den landbouw hebben gevestigd.’ Willems toont zich op de hoogte van het onderzoek van deze gebeurtenis door Duitse historici en geeft ook een verklaring voor zijn constatering, ‘waerom ons lied in de omstreken van Diest, meer dan in andere gewesten, gehoord wordt.’ Hij deelt verder mee dat het lied werd ‘Uit den mond van het volk in Braband stuksgewyze verzameld, muziek en woorden’ (p. 37). Het is dus niet als geheel opgetekend. Hij beschouwt eigenlijk ook niet het geheel als een emigrantenlied: ‘De eerste coupletten maken eigenlyk het uitwykelingslied uit, dat zeker door den tyd al menige verandering zal hebben ondergaen; de andere zyn er bygeflanst’ (p. 38). Wie hier geflanst heeft zegt Willems niet. Brabantse boeren? Min of meer geleerde informanten van Willems? Willems zelf? We weten het niet. Willems zegt wel hoe het dertienstrofig lied volgens hem aan elkaar is gebreid. De strofen na wat ‘eigenlyk het uitwykelingslied’ is, ‘behoorden eenmael tot twee liederen van verschillenden naem, doch van denzelfden inhoud, te weten, een dat aenving met de woorden:

 
Naer Oostland wil ik varen,
 
Daer woont er mijn zoete lief,
 
Over berg en over dalen,
 
Schier over der heiden,
 
Daer woont er mijn zoete lief,

en zoo vervolgens: dit is gedrukt by Grimm, Altdeutsche Wälder, II, bl. 45, onder den naem van De gebonden Nachtegael, en elders; het andere begon met de regels:

 
Ik hebbe de groene straten
 
Zoo dikwyls ten einde gegaen, enz.’ (Willems 1848, 38).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi Eric-JB,

 

I got this plaque a few years ago and it has quite a history eversince. I was doing research at the time for some NSB stories and had ran into a few paperworks with the theme "Naer Oostland willen wij rijden". Around this time someone was offering a whole bunch of NSB awards and this plaque was among it and got my attention. As there were already several people bidding i had to choose to buy it or let it slip. It was one of those impulse buyings. After getting it, it was pretty fast clear it had nothing to do with the NSB. There had been a story we now know is false, that these plaques were given to dutch NSB and Verdinaso members who attended a meeting in Berlin because of the victory over Poland.I think now it is an item for Germans only.  Since i also collect German badges and political and civilian awards this fitted either way in my collection and i found it to be an intriguing item. Only after several years i ran into a short explanation of the design of the plaque and more and more pieces of the puzzle started to fit together and became the above story. I must add here i also have a little collection of (post war) badges of the hoch und deutschmeister regiment and via via those pieces fitted together with the background of the design on this plaque. Sometimes it's hard to find any information, but i love to puzzle and understand the symbolism behind the items we sometimes run into, this is whats making the hobby so much fun. 

 

Regarding a maker and the plaque self i found out there there are a few similar German plaques with different obverse designs. Their reverses are an exact copy of this one, so i presume a small series mut have been designed. Unfortunately i have not been able to get one of those plaques yet. It may take a few more years, but seeing that the above story also took several years to get together im sure one day we will know the maker and designer too!

 

best regards,

Gaston

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi Gaston,

 

Thank your for your most welcome extra information.

 

Any idea why they used the language of the former old "low countries" on the plaque ?

 

Best regards

 

Eric-Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hi Gaston,

 

Thank your for your most welcome extra information.

 

Any idea why they used the language of the former old "low countries" on the plaque ?

 

Best regards

 

Eric-Jan

 

Was interested in it myself but didn't dare to ask. Hope it can be answered.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Although im not yet 100% sure it might have to do anything with the old dutch colonists that in the olden ages migrated to the east (current Poland und Ukrain). As Germany is a relatively young state in current times (only 140 years old), it was very young at around 1939/1940. By grasping back to such a term as "Naer oostland Willen Wij Rijden" it might give some more ligitimacy to the history and even the invasion itself. Im pure speculating here and type from memory, but i have one or two brochures somewhere that deal with this phenomenon. My work is killing me this week and im over my head into a big research on something else for my book. Ill get back on this soon.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hello,

a very interest theme!

Here a Picture of the Medal by the "Deutsche Goldschmiede-Zeitung" from Dezember 1939.

 

 

 

 

Please login or register to see this attachment.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Your content will need to be approved by a moderator

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×